دفتر مرکزی و نمايشگاه:
اصفهان-خيابان اشرفی اصفهانی(کهندژ)-
20 متر داخل خيابان صمديه لباف - روبه روی
کوچه 56- سمت چپ 
تلفن :03137352640-03137353265
-03136286391-03136639579
موبايل: 09130003677-09130003688
نمايشگاه شماره 2:
اصفهان-اتوبان خرازی- خيابان شهيدان غربی- 50 متر مانده به کوچه 41- سمت چپ  
تلفن :03136634256-03136286392
ساعات کار: 9-13:30 و 17-20:30
(درصورت عدم پاسخگويی با شماره های دفتر 
مرکزی تماس حاصل فرماييد)

گروه دکوراسيون داخلی و خارجی خانه مد 

 www.FHO.ir